Projects co-financed from EU

Project name:

Strengthening of marketing activities of IQ Structures s.r.o. and expansion to foreign markets.

Reg. number:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007523

Program:

OPPIK Marketing- II. Výzva

Objective:

The subject of the project is the export support of IQ Structures s.r.o. at 16 international trade fairs in France, Great Britain, Ireland, Austria, Germany, Russia, Azerbaijan and Guatemala in 2017-2019. The aim of the project is to strengthen the company’s position in the markets where the company is already operating and the entry into new markets. The objective is also to increase the volume of sales of products and growth in sales, as well as to increase the competitiveness of the company.

Realization dates:

11/2016 – 11/2019

Project name:

Production technology of innovative optical security features for protection of modern identity documents against counterfeiting.

Reg.number:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009003

Program:

OP PIK Inovace – III. Výzva

Objective:

The subject of the project submitted by IQ Structures s.r.o. is unique product and process innovation that will enable the company to bring innovated identification documents with better usability and technical properties to mass production.

Realization dates:

01/2017 – 12/2017

Projekty spolufinancované z EU

Název projektu:

Posílení marketingových aktivit IQ Structures s.r.o. a expanze na zahraniční trhy.

Reg. číslo:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007523

Program:

OPPIK Marketing- II. Výzva

Náplň:

Předmětem projektu je podpora exportu společnosti IQ Structures s.r.o. na 15 mezinárodních veletrzích v letech 2017-2019. Cílem projektu je posílení pozice firmy na trzích, kde společnost již působí a vstup na trhy nové. Cílem je rovněž zvýšení objemu prodeje výrobků a s ním spojený nárůst tržeb, v neposlední řadě také zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

11/2016 – 11/2019

Název projektu:

Podpora exportu společnosti IQS Group s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016421

Program:

OP PIK, MARKETING – Výzva IV – IVV

Náplň:

Předmětem projektu je podpora exportních aktivit společnosti IQ Structures s.r.o. prostřednictvím účasti na 10 zahraničnch veletrzích zaměřených na bezpečnostní prvky a LED svítidla. Od účasti na veletržních akcích společnost očekává zejména zisk nových odběratelů, nárůst tržeb, upevnění postavení žadatele na předmětných zahraničních trzích a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.

Termín realizace:

03/2019 – 12/2022

Název projektu:

Produktová a procesní inovace zaměřená na transmisní bezpečnostní prvky pro polykarbonátové karty

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015175

Program:

OPPIK Inovace – V. Výzva

Náplň:

Předmětem předkládaného projektu je produktová a procesní inovace 8. řádu, která umožní zavést do produkce společnosti inovované transmisní bezpečnostní prvky pro polykarbonátové karty s unikátními užitnými a technickými vlastnostmi z hlediska bezpečnosti a ochrany proti padělání a napodobení, a tyto poté zavést do sériové výroby.

Termín realizace:

11/2018 – 10/2021

Název projektu:

Technologie velkoobjemové produkce hlubokých reliéfních mikrostruktur pro řízení světla z LED zdrojů

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015249

Program:

OPPIK Inovace – V. Výzva

Náplň:

Předmětem předkládaného projektu je unikátní produktová a procesní inovace, které umožní zavést do produkce společnosti inovativní reliéfní difraktivní systémy, které najdou uplatnění např. v oblasti LED osvětlení díky jedinenčnému řízení bílého světla ze světelného zdroje, a tyto poté zavést do sériové výroby společnosti.

Termín realizace:

11/2018 – 3/2021

Projects co-financed by the European Regional Development Fund:

Project name:

Technology of production and scanning of the highest security level machine-readable element

Reg. number:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024673

Program:

OP PIK Application – call VIII

Objective:

The subject of this project is the implementation of research and development activities in the field of development of world-class security features for documents and banknotes. The essence of the proposed element solution is a machine-readable identifier that is not recognizable by eye and is ideally spread over the entire surface of the hologram, thus using a sophisticated and non-trivial way of storing machine-readable information. The project is solved in effective cooperation of IQS Group s.r.o. and ÚPT AV ČR, v. v. i.

Realization dates:

01/2021 – 05/2023

Projekty spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj:

Název projektu:

Technologie výroby a snímaní strojově čitelného prvku nejvyššího stupně zabezpečení

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024673

Program:

OP PIK Aplikace – Výzva VIII

Náplň:

Předmětem tohoto projektu je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti vývoje světově výjimečných prvků zabezpečení dokladů a bankovek. Podstatou navrhovaného řešení prvku je strojově čitelný identifikátor, který není okem rozpoznatelný a je v ideálním případě rozprostřený po celé ploše hologramu, tedy používá sofistikovaný a netriviální způsob uložení strojově čitelné informace. Projekt je řešen v účinné spolupráci společnosti IQS Group s.r.o. a ÚPT AV ČR, v. v. i.

Termín realizace:

101/2021 – 05/2023

Název projektu:

Osvětlovací systémy nové generace

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026828

Program:

OP PIK Aplikace – Výzva IX

Náplň:

Náplň: Projekt je zaměřen na nové přístupy ke konstrukci osvětlovacích systémů využívajících sofistikované difrakční optické prvky a jejich soustavy. Cílem projektu je vytvoření postupů pro návrh, realizaci a implementaci relevantních technologií osvětlovacích systémů do průmyslové praxe.

Termín realizace:

08/2021 – 05/2023

Název projektu:

Reliéfové nano/mikro struktury pro optické komponenty v automobilovém průmyslu

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027282

Program:

OP PIK Aplikace – Výzva IX

Náplň:

Projekt je zaměřen na partnerství tří významných subjektů (Hella Autotechnik Nova, IQS Group a Univerzita Palackého v Olomouci) za účelem výzkumu a vývoje zcela nových unikátních systémů osvětlovací techniky pro automobilový průmysl založený na aplikaci reliéfních nano/mikro struktur na optické komponenty světelných soustav.

Termín realizace:

09/2021 – 05/2023

Skokové zvýšení digitální úrovně pro rozšíření produkční kapacity společnosti IQS Group s.r.o. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0004958

Prostřednictvím pořízení a implementace MES systému, souvisejícího HW a zasíťování pomůže ke skokovému posunu správy a realizace zakázek: od jejich nacenění, přes plánování, až po evidenci skladu a finální vyhodnocení nákladovosti zakázek se zpětnovazebním vztahem k původnímu nacenění.

Projects co-financed by the European Regional Development Fund:

Project name:

Transmission optical elements for banknote and document security using selective deposition of thin film structure

Reg. number:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026818

Program:

OP PIK Application – call IX

Objective:

The subject of the present project is to develop completely new optical security features that can be used on modern banknotes and plastic documents with transparent areas. The innovation of the solution lies in the combination of the inscription of specific micro- and nanostructured elements and the selective sputtering and reactive sputtering of thin layers, multilayers of metals and metal oxides that exhibit defined inhomogeneity. The project is carried out in effective cooperation between IQS Group s.r.o. and FZÚ AV ČR, v. v. i.

Realization dates:

08/2021 – 05/2023

Projekty spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj:

Název projektu:

Transmisní optické prvky pro zabezpečení bankovek a dokladů s využitím selektivní depozice tenkovrstvé struktury

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026818

Program:

OP PIK Aplikace – Výzva IX

Náplň:

Předmětem předkládaného projektu je vyvinout zcela nové optické bezpečnostní prvky, které bude možné použít na moderní bankovky a plastové doklady s průhlednými oblastmi. Inovativnost řešení tkví v kombinaci zápisu specifických mikro- a nanostrukturovaných elementů a selektivního napařování a reaktivního naprašování tenkých vrstev, multivrstev kovů a oxidů kovů, které vykazují definovanou nehomogenitu. Projekt je řešen v účinné spolupráci společnosti IQS Group s.r.o. a FZÚ AV ČR, v. v. i.

Termín realizace:

08/2021 – 05/2023

Projects co-financed by the European Regional Development Fund:

Project name:

Expansion of the research and development centre at IQS Group s.r.o.

Reg. number:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024251

Program:

OP PIK POTENCIAL – call VII

Objective:

The subject of the project is the expansion of the existing R&D department, which will enable its employees to efficiently carry out their R&D activities. The research and development of new products will focus on optical embossed micro/nano structures for securing personal documents, documents and banknotes using optical diffractive structures, as well as micro or nano structured elements to replace conventional optics.

Realization dates:

01/2021 – 12/2022

Projekty spolufinancované Evropským fondem pro regionální rozvoj:

Název projektu:

Rozšíření výzkumně vývojového centra ve společnosti IQS Group s.r.o.

Reg. číslo:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024251

Program:

OP PIK POTENCIÁL – VII. VÝZVA

Náplň:

Předmětem projektu rozšíření stávajícího výzkumně vývojového oddělení, umožní jejím pracovníkům efektivně realizovat svoji výzkumně vývojovou činnost. Výzkum a vývoj nových produktů se bude zaměřovat na optické reliéfní mikro/nano struktury pro zabezpečení osobních dokladů, dokumentů a bankovek pomocí optických difraktivních struktur a dále pro mikro či nano strukturované elementy pro nahrazení klasické optiky.

Termín realizace:

01/2021 – 12/2022

Seznam majetku pořízeného z projektu výzvy Potenciál VII

 V rámci I. etapy projektu, od 1.1.2021 – 30.8.2022

  1. Zařízení pro bezpečnostní tisk
  2. Zařízení pro laserový zápis
  3. Laminační zařízení

V rámci II. Etapy projektu, od 1.9.2022 – 31.12.2022

  1. Měřící optické zařízení
  2. Laserový konfokální mikroskop

Na těchto zařízeních lze poskytnout tyto služby jiným subjektům:

  • Laminace plastových (např. polykarbonátových) fólií pro přípravu osobních identifikačních dokladů
  • Laserový zápis do plastových substrátů, personalizace polykarbonátových identifikačních dokladů pomocí laserového zápisu
  • Měření a kontrola pozic a rozměrů objektů a vyhodnocení vad na plastových fóliích
  • Měření a analýza 3D povrchu různých typů substrátů, vyhodnocení profilů strukturovaných povrchů